happykoala-cz

 

 1. Obecná ustanovení

 

Zásady ochrany osobních údajů stanoví rozsah a způsob zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.happykoala.cz (dále jen: webové stránky) nebo zákazníků internetového obchodu www.happykoala.cz (dále jen: internetový obchod) (dále jen: návštěvníci a zákazníci: uživatelé, jednotlivci nebo vy) společnosti MEGASPLET d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin (dále jen: správce nebo my) a obsahuje informace o zpracování osobních údajů a vašich právech v souvislosti s nimi.

 

S osobními údaji uživatelů nakládáme s největší péčí, s ohledem na platnou legislativu a nejvyšší standardy zacházení s nimi. Bezpečnost osobních údajů zajišťujeme mimo jiné vhodnými organizačními opatřeními, pracovními postupy a pokročilými technologickými řešeními, abychom údaje chránili co nejúčinnějiPřitom používáme vhodnou úroveň ochrany a přiměřená fyzická, elektronická a administrativní opatření k zabezpečení shromážděných osobních údajů před ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo neoprávněným přístupem k osobním údajům, které byly shromážděny, uloženy nebo jinak zpracovány.

 

Zásady ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů stanoví následující:

 • druhy osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • účely zpracování a právní základ pro zpracování,
 • dobu uchovávání jednotlivých typů osobních údajů, 
 • práva jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 
 • platnost Zásad ochrany osobních údajů.

 2. Osobní údaje, které správce zpracovává


Osobní údaje o jednotlivcích shromažďujeme a zpracováváme podle toho:

 1. zda je jednotlivec pouhým návštěvníkem webových stránek - údaje A,
 2. zda jednotlivec koupí naše produkty - údaje B,
 3. zda jednotlivec souhlasil se zpracováním osobních údajů - údaje C.

 

 • 2.1 Údaje návštěvníků webových stránek – údaje A

Od návštěvníků webových stránek získáváme a zpracováváme následující údaje:

 • IP adresu,
 • údaje o zařízení,
 • informace o prohlížeči,
 • údaje o síťovém připojení,
 • informace o tom, jak přistupujete na webové stránky a jak je používáte.

 

Tyto informace jsou shromažďovány automaticky pomocí souborů cookies a podobných technologií. Podrobnosti o používání souborů cookies a pokyny k jejich nastavení naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies zde.

 • 2.2 Údaje od osob, které zakoupily produkty v internetovém obchodě – údaje B

 

Od jednotlivců, kteří zakoupí produkty v našem internetovém obchodě, shromažďujeme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • doručovací adresu,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • heslo, uživatelské jméno a bezpečnostní otázky,
 • údaje o nákupech (prohlížené produkty, seznam přání atd.),
 • údaje o objednávkách (číslo objednávky, datum a čas objednávky, ceny výrobků, datum a způsob platby, počet objednávek, datum dodání, reklamační řízení, vrácení výrobků, další komunikační údaje).

 

 • 2.3 Údaje jednotlivců, kteří udělili souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Od jednotlivců, kteří udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, shromažďujeme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu.

 3. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souladu s těmito zásadami je:

 

MEGASPLET d.o.o.

sídlo a adresa: Gmajna 7, 1236 Trzin

registrační číslo: 6988407000

e-mailová adresa: info@happykoala.cz

 

 4.Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je:

 

Právní kancelář JK Group d.o.o.

Stegne 27, 1000 Lublaň

e-mailová adresa pro informace týkající se zpracování osobních údajů: dpo@jkgroup.si

 5. Kategorie jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány


Správce zpracovává osobní údaje:

 • jednotlivců, kteří navštíví jeho webové stránky,
 • jednotlivců, kteří si objednali nebo koupili jeho produkty.

 6. Účely zpracování a základ pro zpracování údajů

 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje jednotlivců na následujících právních základech:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smluvních závazků,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují,
 • zpracování je nezbytné z důvodu oprávněných zájmů¸ o které správce usiluje, pokud tyto zájmy převažují nad zájmy jednotlivce,

zpracování probíhá na základě souhlasu jednotlivce se zpracováním jeho osobních údajů.

 • Zpracování údajů A

Právním základem pro zpracování údajů A je oprávněný zájem.

 

Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu za účelem odhalování a prevence podvodného používání a zneužívání webových stránek a internetového obchodu, zajištění jejich stabilního a bezpečného provozu, jakož i pro účely provádění opatření k zabezpečení informací, plnění požadavků týkajících se kvality služeb a odhalování technických závad.

 • Zpracování údajů B

Právním základem pro zpracování údajů B je uzavření smlouvy.

Údaje B zpracováváme pro účely uzavření a plnění smlouvy, odeslání objednaných produktů, informování o případných změnách, dodatečných informacích a návodech k obsluze, řešení případných technických problémů, námitek nebo reklamací, vyúčtování produktů a pro další účely nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

Údaje B jsou rovněž zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností (např. daňová legislativa nařizuje uchovávat vystavené faktury).

Údaje B zpracováváme také na základě oprávněného zájmu pro účely soudních a správních řízení, jakož i pro ochranu jiných právních nároků.

 • Zpracování údajů C

Právním základem pro zpracování údajů C je váš souhlas.

 

Na základě souhlasu zpracováváme údaje C pro reklamní účely, tedy pro informování o nabídkách, výhodách a vylepšeních produktů, které nabízíme. Účelem takového informování je přiblížit produkty co nejvíce vašim potřebám a přáním a zvýšit tak jejich užitnou hodnotu. Informujeme vás prostřednictvím kanálů, které jste zvolili při udělení souhlasu.

 

Údaje C můžeme využít také na základě oprávněného zájmu a sice za účelem odhalování a prevence podvodného používání a zneužívání webových stránek a internetového obchodu, zajištění jejich stabilního a bezpečného provozu, jakož i pro účely provádění opatření k zabezpečení informací, plnění požadavků týkajících se kvality služeb a odhalování technických závad.

Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit nebo změnit zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu info@happykoala.cz nebo na naši poštovní adresu.

 

Zrušení nebo změna souhlasu se týká pouze údajů, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

 

 7. Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání údajů je určena kategorií údajů. Údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny nebo dále zpracovávány, nebo do uplynutí promlčecí lhůty pro plnění povinností nebo zákonné doby uchovávání.

Po uplynutí doby uchovávání jsou data účinně a trvale smazána, zničena, zablokována nebo anonymizována.

 • Uchovávání údajů A

Údaje A uchováváme po dobu 1 roku od data jejich pořízení.

 • Uchovávání údajů B

Údaje B uchováváme po dobu nezbytnou ke splnění smluvních povinností a dalších 5 let od splnění smluvních povinností nebo v případě soudního řízení do jeho uzavření.

Faktury uchováváme po dobu 10 let od konce roku, ke kterému se vztahují.

 • Uchovávání údajů C

Údaje C, tedy osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, uchováváme do odvolání souhlasu.

8. Smluvní zpracování osobních údajů

Správce může některým zpracováním osobních údajů pověřit jednoho nebo více smluvních zpracovatelů, se kterými uzavře smlouvu o smluvním zpracování osobních údajů. Zpracovatel může zpracovávat svěřené údaje výhradně jménem správce, v mezích pokynů dohodnutých ve smlouvě nebo v jiném právním úkonu a v souladu s účely definovanými v těchto zásadách.

Osobní údaje budou zpracovateli poskytnuty pouze v rozsahu, v jakém to bude vyžadovat konkrétní účel. Zpracovatel nesmí tyto údaje použít k jinému účelu, přičemž splňuje minimálně všechny standardy zpracování osobních údajů stanovené platnou legislativou.

Správce za žádných okolností vaše osobní údaje nepředá neoprávněným třetím osobám.

Smluvními zpracovateli jsou:

 • účetní servis,
 • logistické společnosti a doručovací služby, které doručují objednané produkty,
 • poskytovatelé platebních služeb,
 • poskytovatelé webhostingu,
 • poskytovatelé online trhů,
 • poskytovatelé platformy internetového obchodu,
 • poskytovatelé IT systémů.

 9.Předávání údajů do třetích zemí

Správce a zpracovatelé nepředávají osobní údaje do třetích zemí, s výjimkou případů, kdy pro to existuje vhodný právní základ. Takovým právním základem je např., nikoli však výlučně, uzavření tzv. standardní smluvní doložky připravené Evropskou komisí, rozhodnutí Evropské komise (tzv. rozhodnutí o přiměřenosti), výjimečný souhlas jednotlivce.

 

10. Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů

Uplatnění vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů zaručujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. V případě složitosti a velkého počtu žádostí lze lhůtu prodloužit maximálně o další dva měsíce. Pokud lhůtu prodloužíme, oznámíme vám to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody prodloužení.

Žádosti o uplatnění vašich práv ohledně osobních údajů přijímáme e-mailem nebo poštou na adresu pověřené osoby pro ochranu osobních údajů, které jsou uvedeny v kapitole "Pověřenec pro ochranu osobních údajů".

 

Pokud podáte žádost elektronickými prostředky, poskytneme vám informace, v případě, že to bude možné, elektronickými prostředky, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob.

 

Pokud při podání žádosti vzniknou důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dalších informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

Pokud jsou vaše požadavky zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, můžeme:

 • účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informace nebo zprávy nebo provedení požadovaného úkonu, popř.
 • odmítneme jednat na základě žádosti.

 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji jsou uvedena níže.

 

 • 10.1 Právo na přístup k osobním údajům

 

Máte právo požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a kopii nebo výpis těchto údajů.

 

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány, máte právo požadovat informace o:

 • účelech zpracování a jejich právní základ,
 • druzích osobních údajů, které jsou zpracovávány,
 • uživatelích nebo kategoriích uživatelů, kterým byly údaje zpřístupněny,
 • očekávanou dobu uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby,
 • existenci práva požadovat opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování,
 • existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu a jeho kontaktní údaje,
 • zdroji osobních údajů, pokud údaje nejsou získány od jednotlivce.

 

 • 10.2 Právo na opravu

 

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné údaje a doplnili neúplné údaje s přihlédnutím k účelům zpracování.

 

 • 10.3 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvolali jste souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný jiný právní základ pro další zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující právní důvody pro jejich další zpracování,
 • vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně,
 • vaše osobní údaje musí být vymazány, aby bylo možné splnit povinnosti v souladu s právem EU nebo slovinským právním řádem.

 • 10.4 Právo na omezení zpracování

 

Kromě práva na výmaz máte také právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.

 

Zpracování vašich osobních údajů musíme omezit:

 • pokud zpochybňujete přesnost údajů, a to po dobu, která nám umožní přesnost údajů ověřit,
 • pokud je zpracování nezákonné a místo výmazu svých údajů žádáte o omezení jejich použití,
 • pokud osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale potřebujete je vy k uplatnění, realizaci a obhajobě právních nároků,
 • pokud vznesete námitku proti zpracování údajů na základě našich oprávněných zájmů, dokud nebude prokázáno, že naše oprávněné důvody nepřevažují nad vašimi důvody.

 

 • 10.5 Právo na přenositelnost údajů

 

Máte právo získat od nás osobní údaje, které jste nám poskytli. Data poskytujeme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na vaši žádost a je-li to technicky proveditelné, můžeme osobní údaje předat přímo jinému správci.

 

 

 • 10.6 Právo na námitku

 

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

 

Osobní údaje přestáváme zpracovávat, pokud neprokážeme, že existují závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud prokážeme, že zpracování údajů je nezbytné pro určení, výkon a obhajobu právních nároků

 

11. Právo na odvolání ohledně zpracování osobních údajů

 

Případnou stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů můžete zaslat na emailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, která je uvedena v kapitole “Pověřenec pro ochranu osobních údajů”.

 

V případě, že o vaší žádosti ve stanovené lhůtě nerozhodneme nebo vaši žádost zamítneme, máte možnost podat stížnost u komisaře pro informace na e-mailové adrese gp.ip@ip-rs.si nebo poštou na adresu Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Lublaň, Slovinsko.

 

Máte také právo podat stížnost přímo u komisaře pro informace, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů Slovinska nebo EU v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 12. Závěrečná ustanovení

 

Provozovatel může tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit a zveřejnit  je 30 dní před nabytím účinnosti na svých webových stránkách.

 

Případné dotazy a doplňující vysvětlení ke zpracování osobních údajů můžete posílat na emailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, která je uvedena v kapitole “Pověřenec pro ochranu osobních údajů”.

 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách www.happykoala.cz a nabývají platnosti dnem 2.10.2023.

You have successfully subscribed!